[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
61 การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ( อ่าน : 2709 / ดาวน์โหลด : 1725 ) เจ้าของ นางสาวสุณิสา สมบูรณ์
28/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 2083 / ดาวน์โหลด : 1721 ) เจ้าของ นางสุปราณี ทับโทน
26/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
63 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว 21101 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1859 / ดาวน์โหลด : 1687 ) เจ้าของ นางรุ่งฤดี สิทธิเวช
25/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
64 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32102) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3399 / ดาวน์โหลด : 407 ) เจ้าของ นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง
25/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
65 การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 3460 / ดาวน์โหลด : 466 ) เจ้าของ นางสุพาณี ทองสร้อย
19/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิค KWL-PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3719 / ดาวน์โหลด : 1819 ) เจ้าของ นางนันทิยา สุดเอียด
18/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
67 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง We learn ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 2208 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวภัทรกร รัตนวรรณ
17/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
68 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 2283 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
14/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 3865 / ดาวน์โหลด : 1738 ) เจ้าของ นางสาวขนิษฐา กรกำแหง
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 3831 / ดาวน์โหลด : 1825 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
71 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 3565 / ดาวน์โหลด : 1774 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 รายงานการใช้ หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 2601 / ดาวน์โหลด : 1735 ) เจ้าของ นางสิริพรรณ แซ่ด่าน
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
73 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม( อ่าน : 1945 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุวลี แก้วจันทร์ศรี
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ( อ่าน : 3404 / ดาวน์โหลด : 1824 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
75 แนวทางการบริหารวิชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 3339 / ดาวน์โหลด : 1803 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
76 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 2095 / ดาวน์โหลด : 1750 ) เจ้าของ นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
77 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 2085 / ดาวน์โหลด : 1721 ) เจ้าของ นายนทีไทย เทพอักษร
26/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน ชุด การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลิกี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 2075 / ดาวน์โหลด : 1676 ) เจ้าของ นีรนุช หมั่นเพียร
25/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
79 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 3137 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
80 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2174 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>