[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

เจ้าของผลงาน : นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
พุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 2209    จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม   จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3
ชื่อผู้วิจัย     นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์
โรงเรียน      บ้านหนองล่าม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3
ปีการศึกษา   2563
บทคัดย่อ
การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1) ผู้บริหารและครูผู้สอน  จำนวน 4 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7 คน  3)  นักเรียน จำนวน 70 คน  4)  ผู้ปกครองนักเรียน   จำนวน  70 คน   รวมจำนวน 151 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด  ได้แก่ ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครู  ชุดที่ 2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน และชุดที่ 4 สำหรับนักเรียน  แบบสอบถามชุดที่ 1  สำหรับผู้บริหารและครู  มีค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ 0.223-0.922 และค่าความเชื่อมั่น 0.964  แบบสอบถามชุดที่ 2  สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าอำนาจจำแนก  เท่ากับ 0.212-0.912 และค่าความเชื่อมั่น 0.958  แบบสอบถามชุดที่ 3  สำหรับผู้ปกครอง  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.279-0.881 และค่าความเชื่อมั่น 0.956  และแบบสอบถามชุดที่ 4  สำหรับนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ  0.355-0.860 และค่าความเชื่อมั่น 0.959  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
     1.  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง   4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน  ผลการประเมินเป็นดังนี้  
1.1  ด้านบริบท  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.3  ด้านกระบวนการ  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  มีค่าเฉลี่ย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.4  ด้านผลผลิต  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  มีค่าเฉลี่ย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
                    1.5  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านหนองล่าม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านบริบท อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านผลผลิต 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krabiedu@krabiedu.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป