[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นางสาวผ่องผิว ศรีเรือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 1824    จำนวนการดาวน์โหลด : 593 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน    :  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ชื่อผู้ประเมินนางสาวผ่องผิว  ศรีเรือง
ปีการศึกษา  :  2564
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
              การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามรูปแบบการประเมินของโครงการโดยประยุกต์การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน        โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation)           2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) 3)ประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation)            4) ประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านคุณภาพผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 4.1) การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด            4.2) การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ โดยสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
            1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาวะแวดล้อมและด้านผลผลิตของโครงการตามลำดับเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
 
     1.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวม       อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองลงมา คือ ผู้เรียนร้อยละ 90   มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด และผู้บริหารโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    โดยการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการกำหนดปฏิทินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวม        อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมอบหมายงานตามความเหมาะสมแก่บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดต่อการดำเนินงานโครงการรองลงมา คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการอย่างเพียงพอ
    1.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ โดยรวม          อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน         และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
    1.4 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก       เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีการสร้างผลงานและแสดงผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รองลงมา คือ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ และผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย
            2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรประพฤติตน       เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนดีเหมาะสมกับ และผู้เรียนควบคุมตนเองได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น                 
            3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีวินัยรองลงมา คือ ด้านรักความเป็นไทยและด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ด้านความกตัญญูกตเวที


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565