[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางพุทธพร สุมามาลย์
อังคาร ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เข้าชม : 1507    จำนวนการดาวน์โหลด : 763 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
          การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4.1) การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.2) ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 2) บทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 2) แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเจคติ 2.ด้านความรู้ และ 3.ด้านทักษะ รวมจำนวน30 ข้อคำถาม 3) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อคำถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
         1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปดังนี้
             1.1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับความต้องการของนักเรียนในการรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 แสดงว่านักเรียนมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถแยกเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 3) นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างชัดเจน 4) นักเรียนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มมีความสามัคคีกัน 5) นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
             1.2. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพกับความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระอื่นๆ พบว่า รู้และเข้าใจหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้และจัดโอกาสให้แก่ผู้เรียนมีความเหมาะสมตรงกับเวลาและทักษะความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถวางแผนได้เหมาะสมกับภารกิจชิ้นงาน นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและเนื้อหาที่เรียนได้ตรงตามเป้าหมายของครูผู้สอนผู้พัฒนาออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามกระบวนการที่นำมาใช้ ผู้พัฒนาจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามกระบวนการเรียนรู้เข้าใจง่ายและตรงตามจุดประสงค์กับชื่อเรื่อง
          2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
         3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
          4. การประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           4.1 ผลคะแนนการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านเจตคติพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.48, S.D. = 0.66) ด้านความรู้พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.64) และด้านทักษะพบว่านักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( = = 4.45, S.D. = 0.69)
           4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = = 4.48, S.D. = 0.64)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565