[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE MODEL

เจ้าของผลงาน : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
จันทร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 1543    จำนวนการดาวน์โหลด : 883 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :

 
บทคัดย่อ
             
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model 2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้ 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.2) ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5) ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ครูผู้สอนเลือกแบบเจาะจงเฉพาะข้าราชการและพนักงานครูปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน 2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 3) นักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 241 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 241 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จำนวน 50 ข้อ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู จำนวน 10 ข้อ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง จำนวน 15 ข้อ นอกจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 2) แบบบันทึกผลการทดสอบ NT และ 3) แบบบันทึกผลการทดสอบ O-NET สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
สรุปผลการวิจัย
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก
  2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับมาก
  3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก
  4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา
  6. ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ
  7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ
  8. ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model อยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565