[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : คู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

เจ้าของผลงาน : นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม
อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 2887    จำนวนการดาวน์โหลด : 4404 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสาธารณชน เชื่อมั่นว่าสถานศึกษามีการดำเนินงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีการประเมินตนเอง (Self–Assessment) ด้วยกระบวนการ วิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้
ประเมินมีความรู้ความสามารถในการประเมิน ซึ่งผลจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดหรือสูงกว่าเป้าหมายในประเด็นใดบ้างผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหรือผู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) และเผยแพร่ด้วยวิธีการหรือช่องทางการสื่อสารอย่างหลากหลายกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี2คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จัดทำแนว
ปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดให้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้คำชี้แนะในการจัดการของสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไปในการนี้เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายของรัฐดังกล่าว รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นสมควรให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และระบบการประเมินแนวใหม่ตามรูปแบบแนวทางการประเมินและกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจัดทำเอกสาร คู่มือการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อนิเทศในการอบรม การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวคิดของการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการบูรณาการภารกิจการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นงานปกติที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเป็นกระบวนการนิเทศในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาได้

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 27/มี.ค./2566
      คู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 8/ธ.ค./2563
      รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC 8/ต.ค../2563
      การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562 19/ก.ย./2563
      ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model ) 15/ก.ย./2563