[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้

เจ้าของผลงาน : นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 2243    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินรูปแบบการสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอน  ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้าน  1) การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
  2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.12/ 87.83  ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  3) ขั้นนำเสนอผลงานร่วมกัน  4) ขั้นการปฏิบัติ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล 
3. ผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565