[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายมนต์ชัย ไวมาตย์
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 2779    จำนวนการดาวน์โหลด : 551 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อผู้วิจัย นายมนต์ชัย  ไวมาตย์
โรงเรียนบ้านศรีสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3
ปีการศึกษา   2561
บทคัดย่อ
การอ่านมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในวัยเยาว์ซึ่งกำลังมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นมีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานชีวิตในอนาคต  การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถสนองความสนใจและความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งเหมาะสมและจำเป็น  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง 4  ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์  (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  จำนวน 6 คน  2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7 คน   3) ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  64 คน  4) นักเรียน  จำนวน 64 คน   รวมจำนวน  125 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด  ได้แก่  ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ชุดที่ 2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  ชุดที่ 4 สำหรับนักเรียน   แบบสอบถาม ชุดที่ 1  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.215-0.829  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.946 แบบสอบถาม ชุดที่ 2  สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.212-0.912  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.958  แบบสอบถาม  ชุดที่ 3  สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ  0.266-0.885   และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.955  และแบบสอบถามชุดที่ 4  สำหรับนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.524-0.88  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.973   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง   4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน  ผลการประเมินเป็นดังนี้  
    1.1  ด้านบริบท    พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
    1.3  ด้านกระบวนการ  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.4  ด้านผลผลิต  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
      1.5  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.50, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.25)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  และด้านบริบท ค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31) และด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)
2. แนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข  จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ได้แก่ จัดเกมการเล่นสะกดคำ การอ่านนิทานจากภาพง่าย ๆ และเขียนเรื่องสั้นให้เพื่อนอ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ให้ความรู้  ปลูกฝังคุณธรรมด้านประหยัดและเศรษฐกิจ จัดสรรสิ่งที่เหมาะสม ทั้งสถานที่ เวลา งบประมาณ ครูบรรณารักษ์ควรมีเวลาทำงานได้เต็มที่ จัดงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ให้เพียงพอ และหาเวลาว่าง หาความรู้เข้ามาแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565