[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เจ้าของผลงาน : นายพลภัทร ธีระกุล
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 2277    จำนวนการดาวน์โหลด : 1690 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                       โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
                        The Project Evaluation of Developing Learning Achievement :
                        Ban Aonam School, Krabi Primary Educational Service Area Office
                        ปีการศึกษา 2560
 ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา 2561
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
                         การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่ ประกอบด้วยครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำทั้งหมด จำนวน 5 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ      ปีการศึกษา 2561 จำนวน 61 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ ปีการศึกษา 2561   จำนวน 54 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ บริบทปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดต่อ ของโครงการ แบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.9 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง จากการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่าบุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ จำนวนบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีอย่างเพียงพอ และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีอย่างเพียงพอ โดยการประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการพบว่า มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ มีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การประเมินผลผลิตของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ (1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (2) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (3) ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (4) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  (5) ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ (6) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ นอกเหนือจากนี้โครงการยังส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในหลายๆด้าน อาทิ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่หลากหลายขึ้น สถานศึกษามีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และสถานศึกษามีการจัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของโครงการพบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการและสถานศึกษามีการจัดทำโครงการที่เป็นระบบ อีกทั้งการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ในสถานศึกษาอื่น ๆ
 
คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565