[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง

เจ้าของผลงาน : นางพจมาน ชูสง
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2122    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อพฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 185 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ซึ่งใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  5 เล่ม  ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  เล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลอง  เล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากัน  และเล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน เวลา 12 ชั่วโมง  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่ม  มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test  dependent)
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย  มีประสิทธิภาพ    เท่ากับ 82.43/84.00  เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.14/84.57 เล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลอง  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.29/86.86 เล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากัน  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.57/88.00 และ เล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.71/88.57  และประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม เท่ากับ 84.63/86.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ในสมมติฐาน
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษาและส่งเสริมคุณธรรม  ( = 4.69, 4.53)  และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก  3  ด้าน  คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหาและด้านการพิมพ์ ภาพและรูปเล่ม  ( = 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565