[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสุปราณี ทับโทน
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2248    จำนวนการดาวน์โหลด : 1856 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
         การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีวัตถุระสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในส่วนของตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนหนองทะเลวิทยา  ต.หนองทะเล  อ.เมือง  จ.กระบี่จำนวน 33 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัยดำเนินการการตามขั้นของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: ) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: ) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and  Development D&D) ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบโครงร่างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ และนำไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: ) เป็นการทดลองใช้ (Implementation: I ) รูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผู้วิจัยนำรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: )  เป็นการประเมินผล (Evaluate: E) การประเมินและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
      ผลการวิจัยพบว่า
     1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(CIRC Model)ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ1) ขั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น(Curiosity) 2) ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน(Interaction)3) ขั้นพิจารณาทบทวน (Review)และ 4) ขั้นการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา(Cognitive restructuring)
     2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (CIRC Model)เท่ากับ 84.96/82.86สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
     3. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (CIRC Model)นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน(CIRC Model)ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดนักเรียนมีความคิดเห็นว่านักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โดยการชี้แนะของอาจารย์รวมทั้งฝึกด้วยตนเองและฝึกด้วยกับเพื่อนเป็นกลุ่มในระดับมากที่สุด เป็นอันดับ 1และมีความคิดเห็นว่านักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและเพื่อนในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 27/มี.ค./2566
      คู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 8/ธ.ค./2563
      รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC 8/ต.ค../2563
      การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562 19/ก.ย./2563
      ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model ) 15/ก.ย./2563