[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2445    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
             การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอมตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนใน 4 ด้านคือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และประเมินระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนทุ่งพะยอมปีการศึกษา 2560 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 106  คน ประกอบด้วยครูผู้สอน  จำนวน 4 คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 74 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Reating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 2 ฉบับ  ได้แก่
                   ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเพื่อประเมินในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต                                    (Product)ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า                      (Reating scale) 5 ระดับ และคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ
                   ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประเมินระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนทุ่งพะยอม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Reating scale) 5 ระดับ               
        วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsolf Excel ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
                   1. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านบริบทตามลำดับ
          2. ผลการประเมินบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวม                       การดำเนินงานมีความเหมาะสมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและหลักการของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือการกำหนดหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน  ผู้ปกครอง                      การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             ขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการกำหนดหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความสอดคล้องกันและการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม
                   3. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยรวมการดำเนินงานมีความเหมาะสม/เพียงพอของปัจจัยเบื้องต้น ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการระดมทรัพยากรที่จำเป็นมาใช้ในการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  จำนวนบุคลากรในโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือวัสดุอุปกรณ์/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ                
                   4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมการดำเนินงานมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการพัฒนา/ปรับปรุง วิธีการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน การจัดกิจกรรมภาษาวันละคำ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ                      การกิจกรรมวันสำคัญของศาสนา/ประเพณี และการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
          5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมผลการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจที่มีต่อนักเรียนโรงเรียนทุ่งพะยอมในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือความพอใจในการดำเนินงานโครงการและนักเรียนสามารถนำทักษะที่เกิดจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือนักเรียนถ่ายทอดความรู้/ให้บริการด้านความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่บุคคลอื่นได้และนักเรียนแสดงถึงความต้องการ/ระบุแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
          ๖. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คือ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ควรมีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการให้มากขึ้น               ควรส่งเสริมและพัฒนาการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของผู้ปกครอง องค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมนักเรียนรู้จักชักชวนบุคคลในครอบครัวมาใช้ร่วมกิจกรรม เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและการเรียนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และบริการสังคม
           ๗. ผลการประเมินระดับระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนทุ่งพะยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม ด้านความเมตตากรุณามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์ ความภูมิใจในความเป็นไทย ด้านความกตัญญู ด้านความรับผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความประหยัด
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
          1. การสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
          2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
                    1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                    2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม
3. ควรใช้รูปแบบการประเมินในลักษณะนี้กับทุกโครงการที่ดำเนินงานในสถานศึกษา
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565