[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายนทีไทย เทพอักษร
เสาร์์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2248    จำนวนการดาวน์โหลด : 1839 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ชื่อผู้ศึกษา     นายนทีไทย เทพอักษร
                     ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
                     โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
ปีการศึกษา      2560
 
บทคัดย่อ
               การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาเจตคตินักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่  ปีการศึกษา 2560  มีจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินเจตคติ การดำเนินการศึกษาโดยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แล้วจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนใช้เวลาเรียน จำนวน 20 ชั่วโมง แล้วมีการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินเจตคติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
                ผลจากการศึกษา พบว่า
                1. ผลของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.78/84.56 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3. ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากัน 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติอยู่ในระดับ ดีมาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565