[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายสมควร บายศรี
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3092    จำนวนการดาวน์โหลด : 2143 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง        :       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน      :       นายสมควร บายศรี
โรงเรียน       :       หนองทะเลวิทยา
ปีการศึกษา    :       2559
 
          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 36 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม มีวิธีดำเนินการศึกษา คือ ทำการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป จำนวน 30 ข้อ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการเรียนจนครบทั้ง 4 เล่ม ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป จำนวน 30 ข้อ และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 12 แผน มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.44,S.D =0.50) 2) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.49, S.D = 0.58) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ    มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  ค่า Dependent Samples t - test  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
          ผลการศึกษา พบว่า
          1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    มีค่าเท่ากับ 83.33/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D = 0.56) 
 
 
คำสำคัญ : เอกสารประกอบการเรียน / การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 27/มี.ค./2566
      คู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 8/ธ.ค./2563
      รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC 8/ต.ค../2563
      การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562 19/ก.ย./2563
      ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model ) 15/ก.ย./2563ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:15:08
  ข้อความ :

     เขียนได้ดีมากเลยค่ะ


โดย : p_it004@hotmail.com    ไอพี : 1.47.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:55:40
  ข้อความ :

     ????????????????????


โดย : pakasit464@gmail.com    ไอพี : 49.230.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krabiedu@krabiedu.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป