[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เจ้าของผลงาน : นายเกื้อกูล กุลชุมภู
อังคาร ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 5408    จำนวนการดาวน์โหลด : 2229 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครู  
                  และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัย         : เกื้อกูล  กุลชุมภู 
หน่วยงาน   : โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
ปีที่วิจัย      : ปีการศึกษา 2559
 
             วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  คือ 1)  เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี  2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี  3) เพื่อทดลองใช้แบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องพลี  อำเภอเมืองกระบี่    จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยครูจำนวน 38 คน และนักเรียนจำนวน 719 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องพลี  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  ประกอบด้วยครูจำนวน 16  คน และนักเรียนจำนวน  560 คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เนื้อหา  แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมิน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ( %) ค่าเฉลี่ย  ( )   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) การทดสอบ   ค่าที (t-test) แบบ Dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
              ผลการวิจัยพบว่า
1)    ครูมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยใน     
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี อยู่ในระดับมากที่สุด
              2) รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน       บ้านช่องพลี โดยมีการปฏิบัติ  5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDRE” ดังนี้ (1) การวางแผนการนิเทศ(Planning : P )       (2) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Information : I ) (3) การดำเนินการนิเทศ (Doing : D )  ประกอบด้วย          การปฏิบัติงาน  2 ลักษณะ คือการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้บริหาร) โดยเข้าสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน   มีการจดบันทึกพฤติกรรมการสอนอย่างย่อ ๆ (4) การสร้างเสริมกำลังใจในการนิเทศ (Reinforcing : R ) ขั้นตอนของการสริมแรงของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับจากการสอน 5) ประเมินผลการนิเทศ(Evaluating : E ) 
              3)  ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลี พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบการนิเทศภายในโรงเรียน          เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านช่องพลีก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับสูงมากและนักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน     บ้านช่องพลี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศนักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ รูปแบบการนิเทศ
              4) ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน  ของครูโรงเรียนบ้านช่องพลีอยู่ในระดับมากที่สุด 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krabiedu@krabiedu.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป