[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3092    จำนวนการดาวน์โหลด : 2177 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ
 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนเรื่อง  การอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จำนวน  45 คน  โรงเรียนผดุงนารี  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง รวม  14  ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ จำนวน 7 เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.76  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
 1)  ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.55/ 82.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2)  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ 0.6008  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  60.08 
 3)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านจับใจความ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 4)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่องการอ่านจับใจความ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความและสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565