[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง

เจ้าของผลงาน : จิรัชญา บัวทอง
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 4903    จำนวนการดาวน์โหลด : 2227 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน  :   รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย   
                  ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
ผู้ประเมิน  :  จิรัชญา  บัวทอง  
ปีประเมิน :   2558
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
              การประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย  ของโรงเรียน  บ้านหินลูกช้าง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ  ความต้องการ  ความจำเป็น  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ
(2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา  ความเหมาะสมของงบประมาณ  และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 
(3) ประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ  เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดำเนินการ      การนิเทศติดตามและประเมินผลของโครงการ
(4) ประเมินผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณธรรม  4  ประการ  ปริมาณผลผลิตของพืช  และสัตว์ที่ผลิตได้ของโครงการและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย  ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง    
                            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  64 คน  ประกอบด้วย  นักเรียน  จำนวน  27  คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครู  จำนวน  3  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  27  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     5  ระดับ  จำนวน  7  ฉบับ  และแบบบันทึก  จำนวน  4  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  SPSS  for  Windows  ผลการประเมิน  สรุปได้ดังนี้

             ผลการประเมิน  โดยภาพรวมพบว่า  ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมินทุกประเด็น  และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  คือ                                                  
             1.  ผลการประเมินบริบท  พบว่า  การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.29 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า  ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์  การประเมิน  เรียงลำดับจากมาก (ไปหาน้อย  ได้แก่  ความชัดเจนของเป้าหมาย  ความจำเป็น  ความต้องการ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
             2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า  การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    ( = 4.48 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความเหมาะสมของกิจกรรม ลำดับรองลงมาคือ ความพร้อมของสถานศึกษา  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของงบประมาณ
             3.  ผลการประเมินกระบวนการ  พบว่า การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
 ( = 4.16)   เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  การวางแผน  การดำเนินการ  และการนิเทศติดตามและประเมินผล
             4.  ผลการประเมินผลผลิต พบว่า  การดำเนินการได้ผลอยู่ในระดับมาก (= 4.30)    เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยสรุปได้ดังนี้
                 4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                 4.2  คุณธรรม  4  ประการ    พบว่า  ได้ผลผลิต    ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 86.54
                 4.3  ผลผลิตจากผักสวนครัว  พบว่า ได้ผลผลิต  ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.50และ ผลผลิตจากปลาดุก   พบว่า  ได้ผลผลิต  ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 99.00
                 4.4  ความพึงพอใจของนักเรียน  พบว่า  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( = 4.17)   และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                 4.5  ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่าโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( = 4.46)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                 4.6  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  พบว่าโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.26)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ
            
             ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้                
             จากผลการประเมินโครงการ  ที่พบว่า  โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ควรนำผลการประเมินบางประเด็นและบางตัวชี้วัดไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
1.    ประเด็นบริบทของโครงการ
                จากผลการประเมินที่พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  โดยมีผลการประเมินตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด  และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2.    ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ
      จากผลการประเมินพบว่า  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  และผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ในระดับตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดความเหมาะสมของงบประมาณ  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  จึงควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนให้มากที่สุด  ไม่ว่าเป็นทุนแรงงาน  ทุนทรัพย์  สิ่งของ   ต่าง ๆ  หรือความร่วมมือที่ไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น  ความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
 
3.    ประเด็นกระบวนการของโครงการ
                   จากผลการประเมินพบว่า  ผลการประเมินกระบวนการ  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  การวางแผน  การดำเนินการ  และการนิเทศติดตามและประเมินผล  จึงควรจัดการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ศึกษาหารูปแบบการนิเทศให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 
 
             ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
      1.  ควรประเมินโครงการนี้ในทุกปี   เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาพกาลเวลา      ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เป็นแนวทางแก่โครงการอื่น ๆ  ต่อไป   มูลฉบับที่  องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอ
      2.  ควรประเมินเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลกระทบต่อโครงการ  เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมผลกระทบที่ตามมา
      3.  ควรศึกษาตัวชี้วัดอื่นๆ  ที่มีอิทธิพลกับตัวชี้วัดที่มีอยู่ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krabiedu@krabiedu.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป