[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นางสาวกชพร เส
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 2720    จำนวนการดาวน์โหลด : 610 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย                นางสาวกชพร  เส
สถานศึกษา โรงเรียนสามผงวิทยาคม    อำเภอศรีสงคราม    จังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา            2559

บทคัดย่อ
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น   ประกอบแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ความมุ่งหมายของการวิจัย 1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้   5  ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรือง   ระบบร่างกายมนุษย์  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามผงวิทยาคม  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22   จำนวน  20  คน  ซึ่งได้โดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  จํานวน  8  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน  40  ข้อ   ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ  (B)  ตั้งแต่  0.25 ถึง  0.88   มีค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ  0.96   แบบวัดความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  จํานวน 20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.938                             
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test (Dependent  Samples)  ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
      1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ   เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.83 / 81.00
      2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าเท่ากับ 0.5649
      3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์ ประกอบแบบฝึกทักษะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ  สามารถนำไปจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565