[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวพจนีย์ พัฒภูมิ
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3589    จำนวนการดาวน์โหลด : 2276 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling Unit)  โดยมีตัวแปรอิสระที่ศึกษา  คือ การสอนโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่า t - test  แบบ Dependent Group และค่าประสิทธิภาพ ของหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  (E1/E2)  
ผลการวิจัยพบว่า
  
1.หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 81.00/81.78 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
2.หลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01   
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก  ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565