[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เจ้าของผลงาน : อรอนงค์ พรหมวิหาร
เสาร์์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 3279    จำนวนการดาวน์โหลด : 2274 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
 
ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ผู้วิจัย             นางอรอนงค์  พรหมวิหาร
ปีที่วิจัย           2559
 
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  2) เพื่อศึกษาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กอนกับหลังการนิเทศ  และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน          เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มเป้าหมายในการนำรูปแบบการนิเทศแบบแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ไปใช้ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ไม่รับรอง จำนวน 30 โรง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  30  คน  ครูผู้สอน จำนวน 224 คน รวม 254 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการนิเทศแบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          มีลักษณะสำคัญของรูปแบบการนิเทศมี 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ            ความต้องการ ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศและกำหนดทางเลือก ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ขั้นที่ 4            การประเมินผลการนิเทศและรายงานผล  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศฯ           ตามมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา ในภาพรวม เท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง           ค่าดัชนีความสอดคล้องจากมากไปน้อย พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องด้านความถูกต้อง เท่ากับ 0.95            ด้านการใช้ประโยชน์เท่ากับ 0.94  ด้านความเป็นไปได้ เท่ากับ 0.93 และ ด้านความเหมาะสม เท่ากับ  0.90
2. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวม พบว่า
      2.1 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายด้าน         พบว่าองค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และองค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
          2.2 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 30 แห่ง มีคะแนนเฉลี่ย (
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565