[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 5457    จำนวนการดาวน์โหลด : 2442 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                     :  รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “Koh-Klang:
   My Amazing Hometown” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้เขียน                     :  นางสาวจันทร์จิรา  บ้าเหล็ม
สถานศึกษา                :  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่
ปีที่ทำวิจัย                 :  2559
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown  กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 24 คน แบบวิจัย ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบทักษะการอ่าน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบฝึกหัดในแต่ละบทซึ่งมีทั้งหมด 5 บท เพื่อใช้เก็บคะแนนระหว่างเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเอง ด้วยการให้นักเรียนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่าน  และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  หาค่าความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ โดยใช้ KR-20 หาค่าความเที่ยงของแบบวัด เจตคติและแบบสอบถามความพึงพอใจตามสูตรอัลฟาของครอนบาค สถิติหาคุณภาพนวัตกรรมใช้ E1/ E2 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน 5 เล่ม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ในภาพรวมมีความสอดคล้อง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.93
2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 82.92/81.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านของนักเรียน ก่อน-หลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริม                   การอ่าน ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่า       ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “Koh-Klang: My Amazing Hometown”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565ความคิดเห็นที่ 1 เสาร์์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:07:34
  ข้อความ :

     ขอข้อมูลข้าราชการปฏิบัติการสอน กลุ่มสุขศึกษาพลศึกษา ของสังกัดหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย : ysangsriin@hotmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krabiedu@krabiedu.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป