หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 1313
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 40 คน น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการอุทิศตน ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน   ได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  ให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษาและชุมชน มีความตระหนัก เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเชื่อมั่นในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน  โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอักษร  ทองดี นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัญชา  แสงไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าเกาะปอ นางรัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน  นายนุกูล  การดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแอะ  ว่าที่ ร.ต.จักกฤษณ์  นุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ว่าที่ ร.ต.วิชิต  หมั่นมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแอะ นายพรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  นายนิรัน  ย่าปรัง  ครูโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ นายสุรเมศ  อุดหลี ครูโรงเรียนบ้านพระแอะนายจุมพล  เพ็ชรพวง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และนายประเสริฐ  สำพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ร่วมเป็นคณะวิทยากร  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่