หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กระบี่
โดย : gkrb102
อ่าน : 15111
พุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

14.แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศและแบบการขออนุญาตไปต่างประเทศ
13.แบบใบขอยกเลิกวันลา
12.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
11.แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

10.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
9. คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 38 ค(2)
8. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการ

6. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

5. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
3. แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม) สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555)
2. แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม) สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัด สพฐ.
1. คู่มือ แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัด สพฐ.