หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่
โดย : gkrb102
อ่าน : 29092
พุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

40. แบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (pay-in slip)
39. การรับคืนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
38. ตัวอย่างสัญญาจ้าง
37. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
35. หลักฐานในการถอนเงินประกันสัญญา
34. เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง โดยวิธีประกวดราคาจ้าง วิธี e-bidding
33. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
32. ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
31. ใบตรวจรับพัสดุ
30. ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้าง
29. ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
28. ประกาศเรื่่องการประกวดราคาซื้อ
27. แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อ
26. แบบฟอร์มแผนการจัดหา
25. Power Point : ภาพรวม EGP ระยะที่ 4+bidding
24. คู่มือ e-Bidding ฉบับย่อ Update 22/09/2560
23. คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับย่อ Update 17/11/2560
22. แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
21. บัญชีอัตราค่าเช่าบัานข้าราชการพลเรือน
20. บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรื้อถอนที่ราชพัสดุ
18. การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
17. สัญญายืมเงิน (กรณีจัดอบรม จัดงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ)
16. รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
15. แนวทางและเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
14. คำอธิบายวิธีจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
13. สัญญายืมเงิน (กรณีเดินทางไปราชการ)
12. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
11. แบบฟอร์มเบิกอิสลามใหม่ (ปัจจุบัน)
10. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
9. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
8. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
6. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. ใบเบิกถอน
3. ใบนำฝาก
2. ใบมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบอำนาจ