หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.กระบี่
โดย : Krabiedu
อ่าน : 8585
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดสรรอุปกรณ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone โดยวิธีคัดเลือก
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีงบประมาณ 2564
--ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2563
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและอาคารประกอบของสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและอาคารประกอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์(ลาดจอดรถ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์(อาคารลานจอดรถ)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีคัดเลือก
-ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนขาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ของโรงเรียน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2562
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศยกเลิกการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะจงจง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
-ยกเลิกการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
   ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ประกาศการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศสอบราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน
   ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนสำหรับสถานศึกษา
   ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ทดแทน และระบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)