ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0860512453
Email :somsak.k2064@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานรางวัลพระราชทาน, งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด