ชื่อ - นามสกุล :นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0897266543
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :