ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนิดา บัวมณี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0865688924
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานรับนักเรียน, โรงเรียนสุจริต, โรงเรียนพื้นที่เกาะ