ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0843056601
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมสุขภาพ, ลูกเสือ, แนะแนว, งานอาชีพ