ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิธร เพชรมี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0896508756
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฏหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม :