ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0806906356
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :