ชื่อ - นามสกุล :นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0936203446
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,