ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญลักษณ์ ทองปรุง
ตำแหน่ง :นักจิตวิทยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา