ชื่อ - นามสกุล :นายชัยยงค์ ตุลารักษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
Telephone :082 077997
Email :chaiyong18@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา