[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เจ้าของผลงาน : นายชุมพล อมตวิยานนท์
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 1223    จำนวนการดาวน์โหลด : 516 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ผู้วิจัย นายชุมพล อมตวิยานนท์
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 2) สร้างรูปแบบการการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิตทางสังคมด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมชมรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียน 4) ประเมินรูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียน แหล่งข้อมูลใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 33 คน ผู้ปกครอง จำนวน 724 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 724 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,481 คน ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือ ที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้า งทักษะ ชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยกระบวนการ ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ตั้งเป้าหมาย (S = Set a goal) 2) ตัดสินใจ (D= Decision) 3) ทำงานเป็นทีม (T = Team) 4) แก้ปัญหา (S= Solve) 5)เปลี่ยนแปลง (C = Change) ซึ่งรูปแบบที่ สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (SDTSC Model) พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียน โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ได้ 3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (SDTSC Model) ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565