[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : Hello Nakhon Si Thammara

เจ้าของผลงาน : นางอุไรวรรณ อนุรักา์
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 314    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน   ชุด Hello Nakhon Si Thammarat  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              
ผู้วิจัย นางอุไรวรรณ อนุรักษ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย 2560
 
บทคัดย่อ
 
              การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด Hello Nakhon Si Thammarat เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) ประเมินรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  2) แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการทดสอบค่าที
 
          ผลการวิจัยพบว่า
          1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Hello Nakhon Si Thammarat พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 70  และปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือปัญหาด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ครูสอนแบบบรรยายเคร่งเครียดไม่ใช้สื่อการสอนทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียน  และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 
2.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์  80/80  ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน  เรียกว่า “LGPAS  Model” ได้แก่  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Lead  in)  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  (Group)  3) ขั้นนำเสนอผลงานร่วมกัน (Present)  4) ขั้นนำไปใช้  (Apply)  และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  (Sum  up  and  evaluate) โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม ได้แก่  Unit 1  Welcome to Nakhon Si Thammarat Unit 2 Kiriwong, the Best Ozone Village in Thailand Unit 3 A Lovely Pink Dolphin และ Unit 4 Nakhon’s Khanom Jeen และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.25/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
          3.  ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          4.  ผลการประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.48 , S.D.= 0.50)
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย 19/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ 19/ส.ค./2562
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” 17/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 17/ส.ค./2562
      พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม 8/ก.ค./2562