[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวมะลิ เพชรคง
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 493    จำนวนการดาวน์โหลด : 289 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 18 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน  รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวมะลิ  เพชรคง
 
ปีการศึกษา  2559
 
บทคัดย่อ
 
      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุด พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ชุด พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ ชุด พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ของโรงเรียนบ้านลำทับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด พืชน่ารู้ จำนวน 30 ข้อ  และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้  ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสถิติทดสอบค่าที  (t-test แบบ Dependent) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุด พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า
     1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุด พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 83.33/83.03
     2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนบ้านลำทับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนบ้านทำทับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.69 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22/ก.ย./2561
      ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน แบบผูกเป็นเรื่องราว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 7/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล” 25/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 25/ส.ค./2561