[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวพิมพา หนูกัน
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 643    จำนวนการดาวน์โหลด : 346 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
                            การพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านโคกคา ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ จำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนชุดการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่า  t – test (Dependent)
                ผลการศึกษา พบว่า
                                1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อนำไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านโคกคา พบว่า มีประสิทธิภาพ / เท่ากับ 84.19/81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
                                2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกคา โดยใช้ชุดการเรียน พบว่า มีคะแนนการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโคกคา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยรวบรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22/ก.ย./2561
      ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน แบบผูกเป็นเรื่องราว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 7/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล” 25/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 25/ส.ค./2561