[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวณิช
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 624    จำนวนการดาวน์โหลด : 300 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน
                         สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
 
ผู้วิจัย               นางสาวสุธาทิพย์  อภิชนวณิช            
 
ปีที่ศึกษาค้นคว้า        2559

บทคัดย่อ
  
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน3) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน เป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านจำนวน  24 แผน หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  จำนวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการอ่าน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20-1.00  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t - test) แบบ  Dependent  Group  และค่าประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน  (E1/E2
            ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.00/81.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 
2. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมด้านการอ่านสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    
3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน  อยู่ในระดับมาก         

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 17/เม.ย./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8/เม.ย./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7/เม.ย./2561
      ผลการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากปรน 22/มี.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 10/มี.ค./2561