[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นางจินดา ศรีเผด็จ
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 715    จำนวนการดาวน์โหลด : 337 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ตัวเรา
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                   โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
                
ผู้ศึกษา     นางจินดา  ศรีเผด็จ
                  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
                       
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา  2559
 
บทคัดย่อ
 
           รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 11 คน ซึ่งศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จำนวน 17 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ความเชื่อมั่น               KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.88 และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt – test  แบบ  Dependent  Samples 
            ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.36/81.21  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 19/มิ.ย./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง We learn ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17/มิ.ย./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 14/มิ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6/มิ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6/มิ.ย./2561