[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2558

เจ้าของผลงาน : นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1013    จำนวนการดาวน์โหลด : 305 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อผลงาน      :    รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้    โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2558
ผู้รายงาน      :     นางกัลยาณี  ลีสุรพงศ์
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
ปีที่ประเมิน    :     2558
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
           การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาแก้วอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อการดำเนินงานโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 87 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน ครู จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง 36 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้ประเมิน   ได้สร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.85 - 0.94 และแบบบันทึก 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม Excelผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
           ผลการประเมิน
           1.  ผลการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลผลิต         มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ
           2.  ผลการประเมินสภาพแวดล้อม พบว่า การดำเนินการมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ
           3.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ลำดับรองลงมา คือ การบริหารจัดการ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของบุคลากร
           4.  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การนำผลการประเมิน   มาปรับปรุงและพัฒนา (A) การติดตาม การประเมินผล (C) การวางแผน (P) และการดำเนินงาน (D)
           5.  ผลการประเมินผลผลิต พบว่า การดำเนินการได้ผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดย่อย สรุปได้ดังนี้
               5.1  ผลการประเมินคุณภาพการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า การดำเนินการได้ผลอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มที่ประเมิน
               5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558            สูงกว่าปีการศึกษา 2557 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
               5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
               5.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558    สูงกว่าปีการศึกษา 2557 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
           6.  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คือ ควรดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และควรดำเนินกิจกรรมประสานความร่วมมือโดยเฉพาะจากผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาฝ่ายอื่นๆ ของโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
ข้อเสนอแนะ
           ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้        
1.    ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ
                 จากผลการประเมินที่พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมินตัวชี้วัดความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางที่โรงเรียนได้วางไว้ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
             2. ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ  
                 จากผลการประเมินพบว่า  อยู่ในระดับมาก  ในระดับตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดความพร้อมของบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  จึงควรจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ  หรือการมีส่วนร่วม  เป็นต้น
             3. ประเด็นกระบวนการของโครงการ
                 จากผลการประเมินพบว่า  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัด การดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรประเมินโครงการนี้ในทุกปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางแก่โครงการอื่น ๆ ต่อไป
2.  ควรศึกษาตัวชี้วัดอื่นๆ  ที่มีอิทธิพลกับตัวชี้วัดที่มีอยู่ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.  ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 17/เม.ย./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8/เม.ย./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7/เม.ย./2561
      ผลการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากปรน 22/มี.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 10/มี.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kerdsuk8@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป