[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำ
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 1551    จำนวนการดาวน์โหลด : 352 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบ้านลำทับ ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
            1.   ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/86.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
            2. ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  0.78 หรือร้อยละ 78
            3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.52

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 17/เม.ย./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8/เม.ย./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7/เม.ย./2561
      ผลการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากปรน 22/มี.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 10/มี.ค./2561